เสมา 3 เปิดตัวบทเรียนออนไลน์การเรียนรู้กัญชา – กัญชง ผ่านแอพฯ ONIE LEARN

(28 มกราคม 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดตัวบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเรียนรู้กัญชา – กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ONIE Learn เพื่อการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. เป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไปนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา รองรับกับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน จึงสะดวกรวดเร็วเป็นระบบที่เขียนโครงสร้างออกแบบและพัฒนา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน สำนักงาน กศน.ที่สามารถอัพเดทเพิ่มบทเรียน ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน 

โดยระบบนี้หากผ่านการศึกษาจากใบความรู้ จะมีแบบทดสอบออนไลน์ 20 ข้อ 4 ตัวเลือก ให้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจถ้าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 70% ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถสอบซ่อมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 

นอกจากนี้ระบบยังสามารถรายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการ ตามกลุ่มเป้าหมาย และมีระบบแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินการใช้งานระบบอีกด้วย ถือว่าเป็นการเข้าถึงช่องทางการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการตอบโจทย์กับรูปแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลป็นอย่างดีดร.กนกวรรณ กล่าวว่า “ ความเข้าใจในเรื่องการเรียนรู้กัญชาและกัญชงของประชาชนในปัจจุบันนั้น ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการนำกัญชาและกัญชงมาใช้ในชีวิต ตนจึงได้มอบนโยบายให้ สำนักงาน กศน. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรกัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้กับนักศึกษา กศน. พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง รู้จักโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง เข้าใจกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงตลอดจนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รู้ช่องทางการศึกษาเรื่องกัญชาและกัญชงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการนำกัญชาและกัญชงมาใช้อย่างชาญฉลาดอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ (Online Learning)

 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนและผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายของ กศน. ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ในอนาคต รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงและเรียนรู้ร่วมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นรองรับการจัดการการเรียนการสอนที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ

สำนักงาน กศน. จึงได้นำหลักสูตรการเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน มาพัฒนาโดยจัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่องดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง เพื่อให้ประชาชนรู้จักโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง ในการรักษาโรค 

รวมทั้งเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง และเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ช่องทางและเข้าถึงแหล่งข้อมูลของการศึกษาเรื่องกัญชาและกัญชงที่เป็นปัจจุบัน เพราะเนื่องจากกัญชาและกัญชงจัดเป็นพืชสมุนไพรประเภทหนึ่ง ที่มีทั้งโทษและประโยชน์ ที่ถูกนำมาใช้ทางการแพทย์ภายใต้การกำกับของกฎหมาย

สำหรับบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเรียนรู้กัญชา – กัญชงอย่างชาญฉลาดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านแบบทดสอบออนไลน์ โดยลงทะเบียนด้วยรหัสบัตรประชาชน

 ซึ่งได้จัดทำคลังความรู้ ใบความรู้ในรูปแบบ E-BOOK ไว้บริการ ซึ่งเมื่อเรียนรู้และทดสอบผ่าน 70% ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนก็ยังสามารถสอบซ่อมได้อีก 3 ครั้ง โดยข้อทดสอบจะเป็นระบบสุ่มข้อสอบ (Random) และ ตัวเลือก (Choices) และหากกรอกข้อมูลผิด สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ในระบบยังสามารถรายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการโดยแบ่งเป็นผู้เรียนประเภทต่างๆ ผู้เรียนสามารถได้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้คะแนน และการรายงานการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ได้ รวมทั้งได้ออกแบบให้มีระบบรักษาความปลอดภัย SSL ให้กับ web Server อีกด้วย นอกจากนี้เราจะมีการขยายช่องทางการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอพลิเคชั่น On Mobile ในชื่อ ONIE LEARN ในระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลด ผ่าน google play store


นอกจากการเรียนรู้กัญชา – กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชนแล้ว ทางสำนักงาน กศน.ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์เรื่อง ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ สู้โควิท-19 ซึ่งจะประกอบด้วยคลังความรู้ ใบความรู้ในรูปแบบ E-BOOK และอินโฟกราฟิกที่สวยงาม เข้าใจง่ายมาช่วยส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ในการดูแลและป้องกันสุขภาพ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ 

สำหรับกลุ่มคนทุกช่วงวัย ซึ่งหลังจากนี้สำนักงาน กศน.ก็จะทะยอยจัดทำสื่อและองค์ความรู้ในเรื่องอื่นๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์และอยู่ในความสนใจของประชาชนผ่านบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์มาเผยแพร่ต่อไปอีกด้วย 


ตนหวังว่าบทเรียนออนไลน์ เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และสามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ สะดวกทุกที่ทุกเวลาและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้น คือ สามารถสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านต่างๆให้แก่คนทุกช่วงวัยได้อย่างแท้จริง ดร.กนกวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

สามารถลงทะเบียนเรียนรู้ได้ที่ http://onielearn.nfe.go.th/ หรือ QR code