Update Newsคมนาคมประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ รับลูกศบค. เพิ่มขบวนรถเชิงสังคมตามแนวทางผ่อนปรน

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อดำเนินการตามแนวทางการผ่อนปรนนโยบายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ การรถไฟฯ พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคมเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางเส้นทางใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้สายเหนือ จำนวน 10 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
- ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ – นครสวรรค์ – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น อยุธยา - นครสวรรค์ - อยุธยา
- ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน - กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 303 กรุงเทพ – ลพบุรี เปลี่ยนเป็น อยุธยา – ลพบุรี
- ขบวนรถชานเมืองที่ 318 ลพบุรี – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น อยุธยา – กรุงเทพ 
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี
- ขบวนรถชานเมืองที่ 339 กรุงเทพ – แก่งคอย เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – อยุธยา
- ขบวนรถธรรมดาที่ 210 บ้านตาคลี – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น ลพบุรี - อยุธยา

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 6 ขบวน
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีมา – อุบลราชธานี - ลำชี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี – สำโรงทาบ - นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา
เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 ขบวน
-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย

สายใต้ จำนวน 4 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
- ขบวนรถรวมที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก เปลี่ยนเป็นกาญจนบุรี – น้ำตก - กาญจนบุรี 
- ขบวนรถรวมที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานี

สายตะวันออก จำนวน 4 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
- ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – อรัญประเทศ - กรุงเทพ

ทั้งนี้ การปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการของประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

โดยกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากาก พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน 

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/129946050353608/posts/4266259056722266/?d=n