พก. ขานรับนโยบายพม. จัด “ตู้ พก. ปันสุข” ช่วยกลุ่มเปราะบางช่วงโควิด โดยเฉพาะ 28 จังหวัดเสี่ยงสูง

วันนี้ (29 ม.ค. 64) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี ชั้น 1 ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมประสงเคราะห์บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ตู้ปันสุข และตู้รับทุกข์” ภายใต้โครงการ “พม. ปันสุข สู่ชุมชน” และกิจกรรม “DEP Goodness Memo” (การดำเนินการตามแผนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2564) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า ด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินโครงการ พม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม เพื่อเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่โดยเฉพาะใน 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ด้วยกิจกรรม Kick off ปล่อยขบวนรถ พม. Mobile นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เข้าไปในชุมชนที่เป็นพื้นที่ปิดและมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต จำนวน 57 จุดบริการ

พร้อมทั้งการรับเรื่องร้องทุกข์ในชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือโดยตรงอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ พร้อมทั้งมีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในอีก 23 จังหวัด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยทีม พม. One Home จังหวัด ซึ่งจะให้บริการจนถึงเดือนมีนาคม 2564

นางสาวสราญภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ตระหนักถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้จัดกิจกรรม “ตู้ พก. ปันสุข” และ “ตู้ พก. รับทุกข์” แนวคิดในการระดมสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อแบ่งปันใส่ตู้ช่วยเหลือ ผู้ที่เดือดร้อนและอยู่ในภาวะยากลำบาก กลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ระลอกใหม่สามารถหยิบไปบริโภคและใช้ประโยชน์ได้ ภายใต้นิยาม “หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีให้แบ่งปัน” รวมไปถึงหน่วยงาน พก. ที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ก็สามารถดำเนินการร่วมกับ สนง.พมจ. และทีม One Home เพื่อระดมสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่มีความหลายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “ตู้ พก. รับทุกข์” เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และช่วยบรรเทาด้านการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมทั้งในด้านอื่นๆ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานที่สำคัญประกอบด้วย กิจกรรมบันทึกความดี หรือ DEP Goodness Memo ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 ที่สะท้อนถึงการสร้างความตระหนักในการทำงานสุจริต คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นการเขียนความดีของตนเอง และความดีของผู้อื่น หรือความดีที่เห็นองค์กรทำเพื่อคนพิการ

 

โดยถือเป็นโอกาสที่ได้เน้นย้ำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความดีที่เราทำด้วยหัวใจและยึดถือค่านิยม พก. “มีคุณธรรม นวัตกรรมดีเด่น เน้นทีมงาน ประสานเครือข่าย “และวัฒนธรรมองค์กร พก. “ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา” ให้เป็นแนวปฏิบัติแห่งความดีที่ทุกคนยึดถือร่วมกันต่อไป