กรมศิลปากรเตรียมเปิดการแสดงสังคีตศาลา หลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-๑๙ เริ่มวันเสาร์ที่ ๑๓ กพ.นี้

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักการสังคีต พร้อมเปิดการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา อีกครั้ง เริ่มวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หลังกรุงเทพมหานครออกประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-๑๙ ตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้จัดโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา ปีที่ ๖๔  ใช้ชื่อรายการว่า “เหมันต์หรรษา สังคีตศาลาพาเพลิน” มีการนำเสนอรายการแสดงเพื่อความบันเทิงหลากหลายรูปแบบจากศิลปินสำนักการสังคีต และการแสดงจากภาคเอกชน 

ซึ่งล้วนแสดงออกถึงเอกลักษณ์ประจำชาติ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยได้เปิดการแสดงไปแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และงดการแสดงเป็นการชั่วคราวในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่

ขณะนี้ เมื่อมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๘) ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-๑๙ ตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กรมศิลปากรจึงเริ่มเปิดการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา อีกครั้ง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

ประเดิมครั้งแรกต้อนรับเทศกาลตรุษจีน กับกิจกรรม “แต่งกายจีนชมโขนไทย” รับชมการบรรเลงขับร้องดนตรีสากล การแสดงชุดอำนวยพรปีใหม่สายใยรักไทย - จีน และการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดรามเกียรติยศทศธรรม ทั้งนี้ ผู้เข้าชม ตลอดจนนักแสดงและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๔ “เหมันต์หรรษา สังคีตศาลาพาเพลิน” ณ สังคีตศาลา เวทีกลางแจ้ง บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมมีการแสดงทั้งหมด ๘ ครั้ง ค่าเข้าชมการแสดง ท่านละ ๒๐ บาท จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักการสังคีต กรมศิลปากร (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑