พัทลุง จัดโครงการเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ “ปั่นวันรัก รักษ์ทะเลน้อย”@พัทลุง

จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมปั่นวันรัก รักษ์ทะเลน้อย" @พัทลุง ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณพื้นที่ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สำรวจเส้นทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ และเปิดมุมมองวิถีชีวิต เช่น ควายน้ำเลน้อย ที่เป็นสัญลักษณ์และวิถีชีวิตที่อยู่กับชาวพัทลุงมาอย่างช้านาน ทำให้เกิดคุณค่าและเป็นกระบอกเสียงในการบอกต่อจากคนภายในสู่คนภายนอกให้ได้รับรู้ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียน สร้างรายได้ สร้างงานให้แก่ชุมชนต่อไป

#ThailandFestival
#AmazingThailand
#SHA 
#ปั่นวันรักรักษ์ทะเลน้อย
#จังหวัดพัทลุง