Update Newsสังคมสังคม/CSR

พส. เสริมทัพวิทยากรกระบวนการ Shift and Share สานพลัง เด็ก – เยาวชน สู่การเป็นนวัตกรทางสังคม

วันนี้ (วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564) เวลา 11.30 น. ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างวิทยากรกระบวนการ Shift and Share รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2564 โดยมีนายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ…เดียวกันฯ กล่าวรายงานผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมพร้อมเครือข่ายในพื้นที่ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” จำนวน 32 ตำบล ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 32 หน่วยงาน ในพื้นที่ภาคใต้ 16 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี พัทลุง ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ระนอง ยะลา สตูล นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-10 มีนาคม 2564นายกันตพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ มีแนวคิดขับเคลื่อน “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันมุ่งสู่การเป็นสังคมสวัสดิการ หรือสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างหลักประกันการเข้าถึงสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง มุ่งหวังให้ชุมชนเกิดความตระหนักรู้ เกิดการยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปัน ข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ เพื่อแก้ไขปัญหา ร่วมกัน อันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย

ตลอดจนการจัดบริการสวัสดิการของชุมชนในการดูแลคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนน่าอยู่ (Safety) มีความสุข (Smile) โดยทุกคนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Smart) และเกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียง (Sufficiency) เสริมพลังจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตรงตามสภาพปัญหาให้สามารถพึ่งพา และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

นายกันตพงศ์ กล่าวต่อว่า การอบรมเสริมสร้างวิทยากรกระบวนการ Shift and Share เป็นกิจกรรมหนึ่ง ของโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” มุ่งเน้นให้ผู้อบรมนำความรู้และกระบวนการที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความเป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรู้และทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ เกิดกิจกรรม/โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ เกิดเครือข่าย“นวัตกรทางสังคม”กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างพลังจิตอาสา ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เล็ก ๆ ให้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้แห่งการให้ แผ่กิ่งก้านสาขาการมีจิตอาสา ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้โอกาสในการทำกิจกรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน มากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสร้าง “คนดี เก่ง และมีคุณภาพ” นำไปสู่“การแบ่งปัน ที่ยิ่งใหญ่” สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายกันตพงศ์ กล่าวในตอนท้าย