ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME กิจกรรมยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น7 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ระบบเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วยธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งปริมาณมากถึง 2.9 ล้านราย โดยร้อยละ 99.8 เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในขณะที่กรมส่งเสริมอุตสหากรรมซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน โดยการช่วยพัฒนาสมรรถนะของวิสาหกิจในด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขี้น และปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


 

 

ศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่9 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด ขานรับนโยบายดังกล่าว ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อให้บริการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ต่อไป


นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการตามแผนการปฏิบัติงานจากเดิม “โครงการสร้างระบบสบันสนุน SNE/OTOP แบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น (RISMEP)” ปรับเปลี่ยนเป็น “โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน SMEs แบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น (RISMEP)” และศูนย์ส่งเสริมอุตสหากรรมภาคที่9 ได้รับแจ้งจากประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อ จากเดิม “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี” เพื่อให้การดดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในทุกด้าน
 

ปริญญา/ข่าว/ภาพ