อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

12 เมษายน 2560 – วิทยากรบรรยายหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ มารยาท และ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์” ให้กับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ชั้น 28 อาคารสาธรนคร ถนนสาธรเหนือ บางรัก กรุงเทพ ฯ