พก. ปั้นเด็กหูหนวก อบรมโครงการผลิตหนังสั้นฯ

วันนี้ (30 มี.ค. 64) เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ภายใต้กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตหนังสั้นสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการผลิตหนังสั้นได้อย่างถูกต้องตามหลักการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการผลิตหนังสั้นสำหรับการเรียนรู้ได้จริง และถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ต่างๆ ผ่านรูปแบบหนังสั้นได้อย่างน่าสนใจ 

ซึ่งจะเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตหนังสั้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนพิการ สามารถพัฒนาและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด “Human to Ability” 

 

 

 

 

โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรมืออาชีพผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการผลิตหนังสั้นและภาพยนตร์ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงในยุคดิจิทัล และสามารถนำวิธีการทำงานและวิธีคิดไปปรับใช้ในการผลิตหนังสั้นให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีพื้นฐานความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี และมีความต้องการในการเรียนรู้การผลิตหนังสั้น จำนวน 20 คน โดย ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียน ทีมวิทยากร นักเรียน และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด