“ซีอาร์ซี ไทวัสดุ” เดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพ มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมต่อเนื่อง เปิด “ศูนย์ Contact Center ไทวัสดุ เพื่อคนพิการ”

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดพิธีเปิด “ศูนย์ Contact Center ไทวัสดุ เพื่อคนพิการ” อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน, นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และ บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ รองประธาน มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ Contact Center ไทวัสดุ เพื่อคนพิการ” ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวถึงการเปิด “ศูนย์ Contact Center ไทวัสดุ เพื่อคนพิการ” ในครั้งนี้ว่า “ซีอาร์ซี ไทวัสดุ เราดำเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน ภายใต้แบรนด์ไทวัสดุ บ้านแอนด์บียอนด์ วีฟิกซ์ และออโต้วัน ตระหนักถึงพันธกิจหลักของการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการจัดโครงการซีเอสอาร์ต่างๆ ที่เป็นการช่วยเหลือสังคมชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม มาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

จะเห็นได้ว่าสังคมมักมองผู้พิการว่าเป็นภาระของทั้งผู้ดูแลและสังคม การให้ความช่วยเหลือคนพิการในอดีตที่ผ่านมาจึงมักอยู่ในรูปของการสงเคราะห์ด้วยเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ต่อมาจึงมีการนำเสนอแนวคิดใหม่ว่าการช่วยเหลือผู้พิการที่เหมาะสม ควรเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยการพัฒนาหรือส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานหาเลี้ยงชีพ โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น ซึ่งการบริการลูกค้าในรูปแบบ Call Center 

นับเป็นงานที่สำคัญและมีคุณค่า ไม่เฉพาะต่อลูกค้า หรือองค์กร แต่ยังรวมถึงความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั้นองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน จึงให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าผ่าน Call Center มากขึ้นเป็นลำดับ และที่ผ่านมา เราพบว่าการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่งานบริการลูกค้ามิได้จำกัดอยู่แต่ในคนที่มีร่างกายปกติเท่านั้น แต่ผู้พิการทางกายที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ก็สามารถทำงานให้บริการในรูปแบบ Call Center ได้ หากได้รับโอกาสและการพัฒนาทักษะที่ถูกต้องเหมาะสม


ซีอาร์ซี ไทวัสดุ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคนในสังคม โดยเฉพาะกับผู้พิการ เรามองว่ากลุ่มผู้พิการนั้นไม่ใช่ภาระของสังคม แต่เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศที่สำคัญอีกกลุ่มด้วย 

ในการนี้เราจึงได้ดำเนินการเปิด “ศูนย์ Contact Center ไทวัสดุ เพื่อคนพิการ” โดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ผู้พิการในสังคม พร้อมสนับสนุนให้ผู้พิการมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองในการสร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้เกิดการยอมรับในฝีมือแรงงานของผู้พิการ และ สร้างการรับรู้สู่สาธารณะ

 

 

ซึ่งการจ้างงานผู้พิการเข้าทำงานกับ ซีอาร์ซี ไทวัสดุ นั้น เราได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 โดยในปีแรกได้เริ่มสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรคอลเซ็นเตอร์ ต่อมาในปี 2558 ได้ดำเนินโครงการตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ (Contact Center) ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี ด้วยการติดตั้งระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัย เชื่อมโยงกับระบบหลักในการบริการลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้พิการใช้เป็นสถานที่ในการรับโทรศัพท์จากลูกค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมกันนี้ได้จัดผู้เชี่ยวชาญให้การฝึกอบรมผู้พิการ ให้สามารถใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ได้นายสุทธิสาร กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ศูนย์ Contact Center ไทวัสดุ เพื่อคนพิการ” แห่งนี้ จะเป็นสถานที่ที่ให้ผู้พิการมีแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และมีโอกาสในการเข้าสู่การมีงานทำในตลาดแรงงาน มีรายได้ในการช่วยเหลือตนเอง และช่วยลดภาระของผู้ดูแลอีกทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นตัวอย่างให้กับสังคม และภาคส่วนอื่นๆ ได้เห็นเป็นแบบอย่าง ถึงการนำเอาศักยภาพที่แต่ละองค์กรมี มาร่วมกันช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการให้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีงานทำ สร้างให้เกิดอาชีพ และสร้างให้เกิดรายได้ ที่ยั่งยืนต่อไป โดย “ศูนย์ Contact Center ไทวัสดุ เพื่อผู้พิการ” แห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

ปัจจุบันมีการจ้างงานผู้พิการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center แล้วทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ซึ่งเรายังสามารถรองรับการจ้างงานผู้พิการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center ได้ถึง 70 อัตราเลยทีเดียว พร้อมแล้วที่จะให้บริการลูกค้า ตอบคำถาม หรือให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์ ในเรื่องต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการทราบ ทั้งเรื่องสินค้า และการบริการต่างๆ ของ ซีอาร์ซี ไทวัสดุ” 


ด้านบาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ รองประธาน มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในนามมูลนิธิฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกับทางบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ ในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ก็รู้สึกดีใจ และภูมิใจแทนกลุ่มผู้พิการ ที่ได้รับโอกาสอันดี ได้เป็นส่วนหนึ่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call center ขององค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ สร้างแรงผลักดัน และสร้างกำลังใจอันดีให้แก่ผู้พิการ ทำให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้ว่า พวกเขามีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน มีความสามารถ เป็นบุคคลคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ต่างไปจากบุคคลทั่วไป 

สามารถหารายได้ เลี้ยงตัวเอง ด้วยความรู้ ความสามารถที่ได้เรียนรู้ และฝึกฝนมา มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทางบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ ที่เล็งเห็น และให้ความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้พิการ