‘บิ๊กบี้’ เปิดงานความปลอดภัยฯ จับมือ 10 กระทรวง ยกระดับเซฟตี้ไทยแลนด์

รัฐมนตรีแรงงาน’เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จับมือรวม 10 กระทรวง ยกระดับความร่วมมือ Safety Thailand เชิดชูสถานประกอบการร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ย้ำ รัฐบาลห่วงใย พัฒนาแรงงานก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

   

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 10 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คมนาคม มหาดไทย สาธารณสุข อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยวและกีฬา ศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Safety Thailand , Safety Together “ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย”

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้มอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2560 (Zero Accident 2017) ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลรวม 258 รางวัล โครงการนำร่องระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ SMEs จำนวน ๙ แห่ง


การประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัย จำนวน ๕ รางวัล และผู้สนับสนุนภาคเอกชนในการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ จำนวน ๔ ราย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแรงงาน และการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เพื่อการก้าวสู่ Thailand ๔.๐ เป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลได้วางกลไกการปฏิรูปประเทศในหลายๆ ด้าน 

ซึ่งเรื่อง Safety Thailand เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ที่ยังต้องมีการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับงานบังคับใช้กฎหมาย เรื่องการดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนทำงานไม่ใช่ภาระของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง และไม่ใช่เรื่องที่จะหยุดดำเนินการใดๆ ได้ 


   

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาวิชาการ รวม ๒๙ หัวข้อวิชา ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อน Safety Thailand ใน ๕ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง การป้องกันอัคคีภัย ด้านสารเคมี ด้านอาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวม ๑๔๐ บูท โดยเน้นการสร้างการรับรู้ผ่านรูปแบบและกิจกรรมที่น่าสนใจ เป็นต้น