สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2564 โดยมีนายสมหวัง หมอยาดีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ประชาชนมีความสุข ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ดำเนิน

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "ปรับ - ปลูก - ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน องค์กรแรงงาน นายจ้าง ผู้ประกอบการ และประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันระลึกถึงความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติ และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้ใช้แรงงานในจังหวัดชลบุรี


 

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี พิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 แล้ว เห็นควรดำเนินกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบNew Normal โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 20 คน และมีมาตราการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ภายใต้แนวคิด ปรับ - ปลูก - ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสามีการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดอาคารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีและบริเวณโดยรอบ รวมถึงแบ่งปันหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ที่ได้ดำเนินการรวบรวมสิ่งของสนับสนุนจากนายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรแรงงาน เพื่อส่งมอบให้กับสาธารณสุขอำเภอศรีราชาเพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาล

 โรงพยาบาลสนาม โรงเรียน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทุกภาคส่วน รำลึกถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้ใช้แรงงานในจังหวัดชลบุรีและแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของภาจรัฐที่มีต่อผู้ใช้แรงงาน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ปริญญา/ข่าว/ภาพ