สค. ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ “สร้างฝัน ปั้นสวย ด้วยคุณธรรม”เพื่อส่งเสริมสตรีไทย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้การสนับสนุนภาคเอกชนจัดทำโครงการ "สร้างฝัน ปั้นสวย ด้วยคุณธรรม" ในการจัดอบรม หลักสูตร The Power Of Life พลังความมั่นใจภายในสู่ภายนอก ให้แก่กลุ่มสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การดูแลต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีไทยและครอบครัว ซึ่งมีการจัดทำเป็นแผนพัฒนา 20 ปี โดยมีการขับเคลื่อนงานผ่านกลไกเครือข่ายที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีหน่วยงานในสังกัด คือ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาค 8 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ศรีสะเกษ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ชลบุรี สงขลา และนนทบุรี มีภารกิจในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กและสตรีซึ่งเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาผลประโยชน์ไปในทางที่ไม่เหมาะสม และเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ อันเนื่องมาจากความยากจน การขาดโอกาสทางการศึกษา หรือประสบปัญหาสังคมต่าง ๆ 
 

   

   

นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาสตรี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ด้านความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้กับสตรี จัดทำโครงการ “สร้างฝัน ปั้นสวย ด้วยคุณธรรม” โดยตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้หญิง ที่ต้องเผชิญความเสี่ยง ปัญหาสังคมรอบด้าน รวมถึงสตรีผู้ด้อยโอกาส จัดโครงการดังกล่าวให้กับกลุ่มเป้าหมายของ สค. จากความร่วมมือของหน่วยงานภาคเอกชน 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด มูลนิธิเก้ายั่งยืน และบริษัท ตราแม่ครัว จำกัด ในการส่งเสริมให้สตรีไทยที่มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้หญิงทำงาน ภรรยา และแม่ของลูก มีศักยภาพ และมีพื้นฐานชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างและขยายเครือข่ายของพลังสตรีให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี สืบต่อไป 
 

สำหรับการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ได้รับเกียรติจาก ดร.วีรินทร์ธิรา นาทองบ่อจรัส ในฐานะประธานโครงการเป็นผู้ดำเนินการหลัก และ คุณสุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้ายั่งยืน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรม เริ่มต้นด้วยพระธรรมเทศนา พร้อมปฏิบัติเจริญจิตภาวนาเพื่อชำระจิตให้ผ่องใส เตรียมพร้อมรับพลังแห่งการสร้างสรรค์ โดยพระปลัดจิรวัฒน์ จิรปุตฺติโย เลขานุการวัดอรุณสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ต่อด้วยกิจกรรม Work Shop สร้างฝัน ปั้นสวย ด้วยคุณธรรม ซึ่งเป็นการสอนพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม และการแต่งหน้าทำผม และสุดท้าย คุณกมลชนก เขมะโยธิน อดีตนางเอกชื่อดังมาเป็นวิทยากรร่วมเสวนา หัวข้อ Key Success for Women สร้างโมเดลสู่ความสำเร็จ