กรมควบคุมโรค รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากวัดเบญจมบพิตรฯ สนับสนุนงานดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม มอบอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ 1.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ และ 2.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ให้แก่สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย เป็นผู้รับมอบ