รองผู้ว่าฯ นนทบุรี แนะหลักการครองตน ครองคน ครองงาน การประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี แก่ พัฒนากรรุ่น 114

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.10 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ข้าราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 114 จำนวน 4 ราย โดยมีนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินโครงการ


โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 114 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดการอบรมตามโครงการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนในอำเภอ

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในฐานะนักวิชาการพัฒนาชุมชน หรือพัฒนากร มีอุดมการณ์โดยยึดหลักปรัชญา และกระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีทัศนคติที่ดี และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุมชน อีกทั้งเป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้เรียนรู้ระเบียบของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี 


ในวันนี้มีข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรได้ผ่านการอบรมตามโครงการ ที่ได้เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวธนัตถ์ธิดากร เทพภูธร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรน้อย 
2. นายบรรณวิชญ์ สมบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ 
3. นางสาวอุมาพรรณ ทรงวิวัฒน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง
4. นางสาวไอยลดาวัลย์ ศรีผาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี 

 

 

 

 

ในโอกาสนี้ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ ได้มอบโอวาสให้แก่พัฒนากร รุ่นที่ 114 โดยขอให้ยึดหลักการครองตน ครองคน ครองงาน ให้ทุกคนตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย หมั่นศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด มีแผนการในการออมเงิน 

นอกจากนี้การปฏิบัติงานในฐานะพัฒนากร ต้องทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชน ต้องมีกริยา มารยาทที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา และรู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อที่จะทำงานในพื้นที่ได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานในจังหวัดนนทบุรี ที่มีบริบทพื้นที่เป็นชุมชนเมือง ซึ่งต่างจากการทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัด ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับบริบทในพื้นที่ และการทำงานต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน


สุดท้ายนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวเน้นย้ำการดำเนินงานตามโครงการ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการที่ทางจังหวัดนนทบุรีให้ความสำคัญ เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในการพึ่งพาตนเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และขอฝากให้พัฒนากรช่วยติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลูกหนี้ค้างชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมสร้างความเข้าใจ ให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินการชำระหนี้ที่คงค้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้