พช.ชัยภูมิ ซักซ้อมข้าราชการลุยงานเพื่อชาวชัยภูมิมีความสุข

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2564 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ 16 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

วาระการประชุมฯ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้ 
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
1) การดำเนินงานตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) การดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 
3) กิจกรรมการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 
4) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
5) การประกวดคลิปวิดีโอและการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
6) การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564
7) การดำเนินงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2563 และการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
8) การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่างๆ
9) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 
10) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
11) โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
12) การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ กิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
13) การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผลการดำเนินกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล (CLM) และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน (HLM)
14) การดำเนินโครงการ พช.ชัยภูมิ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
15) การขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน (Big Data)
16) การลงรหัสครุภัณฑ์และจัดทำเลขรหัสประจำครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
17) การเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ปี 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม หน้า 86-95) 
18) การดำเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยแบ่งเป็นตัวแทน 4 โซน ๆ ละ อำเภอ ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564

กลุ่มงานประสานแผนและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
19) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564