จังหวัดนนทบุรี เสริมแกร่งผลักดันชุมชนเข้มแข็ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พี่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการส่งมอบวัสดุ พัฒนากลุ่มอาชีพ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และทีมงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้ประสานการดำเนินการในวันดังกล่าว ได้ดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มอาชีพจำนวน 2 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเสื้อผ้าสำเร็จรูปและมัดย้อม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี 

มีนายพิรุณ พิมลอักษร นายอำเภอเมือง นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง และนางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข รักษาราชแทนพัฒนาการอำเภอเมือง ให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยานและกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลอง ลากค้อน ตำบลราษฏร์นิยม อำเภอไทรน้อย โดยมีนางสาวบุตรตรา ใจพันธ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอไทรน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และสมาชิกกลุ่มร่วมให้การต้อนรับ รวมถึงให้ข้อมูลของการดำเนินการขับเคลื่อนในการสร้างรายได้ 

 

  

 

ในโอกาสนี้ นายอภิชัยฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ และร่วมทดลองทำผลิตภัณฑ์ให้สีผ้ามัดย้อม ทดลองทำไข่เค็มดินสอพอง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการสร้างและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจ เพิ่มมูลค่า ทันสมัย และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่มีอย่างหลากหลาย

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ที่มุ่งส่งเสริมจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัดจึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

โดยการใช้ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการดังกล่าว จำนวน 6 กลุ่มอาชีพ และจะมีการส่งมอบวัสดุเพื่อประกอบอาชีพให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฏาคม 2564 ดังนี้ 
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเสื้อผ้าสำเร็จรูปและมัดย้อม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง 
2. กลุ่มอาชีพบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ 
3. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองลากค้อน ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย
4. กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านลำโพ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด
5. กลุ่มชุมชนพอเพียง บ้านคลองตาชม ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง
6. กลุ่มอาชีพ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย