ศูนย์คุณธรรมจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และองค์กรภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” พร้อมกับ ชูป้ายในเชิงสัญลักษณ์เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ

โดยงาน “สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Hybrid Online อย่างเต็มรูปแบบทั้ง 3 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ตลอดงานทั้ง 3 วัน ยังมี กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์” จากเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่คุณธรรมจังหวัดเชียงราย อาทิ การนำเสนอกรณีตัวอย่างความสำเร็จในการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในระดับหน่วยงานองค์กร สถานศึกษา ชุมชน องค์กรธุรกิจ และเครือข่ายประชาสังคมในจังหวัดเชียงราย, เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายแต่ละภาคส่วน ในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ 

อย่าง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เหลียวหลังแลหน้า การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย New Moral New Normal”, TEEN Talk “คนรุ่นใหม่หัวใจอาสา มีวินัยใส่ใจส่วนรวม”, เวทีเสวนา “รวมพล เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย คิดบวก”, เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สถานศึกษาคุณธรรมสู่เชียงรายเมืองคุณธรรม”, เวทีเสวนา “พลเมืองดี มีคุณธรรม นำเชียงรายเป็นสุข”, เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความอยู่รอดและอยู่ร่วมของเครือข่ายชุมชนคุณธรรมหลังสถานการณ์โควิด-19”, 

เวทีเสวนา “การพัฒนาท่องเที่ยวในมิติคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี”, เวทีเสวนา “ถอดรหัสความสำเร็จองค์กรคุณธรรมต้นแบบสู่สังคมคุณธรรม” เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ชม แชร์ และเชียร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียนร่วมกันจากแนวคิด ประสบการณ์จริงจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัชชาฯ สามารถร่วมรับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand และ ทางระบบ Zoom โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ : https://qrgo.page.link/VwLpJ