เอ็ม บี เค มอบเงินสนับสนุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 64 ช่วยเหลือเด็ก พระภิกษุอาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดย นายสมพล ตรีภพนารถ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ในโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2564 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมทั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสมทบทุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

โดยศูนย์วิจัยวัคซีน(ChulaVRC) โดยมี ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก (ซ้ายสุด) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้