สค.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดย สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน รับฟังการบรรยายธรรมตามอารามธรรมสถาน 2 แห่ง และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่ นำบุคลากร ประมาณ 40 คน

โดย รับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “การปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติธรรม” ณ วัดโปรดเกศเชษฐาราม และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากการคัดแยกขยะ” พร้อมทั้งศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม ณ วัดจากแดง และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง คลองแห่งพระมหากรุณาธิคุณ “คลองลัดโพธิ์” ตลอดจนรับฟังการบรรยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ตามรอยพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ณ สะพานภูมิพล 1 และ 2