MBK SPIRIT อาสาทำดี ปันน้ำใจสู่สังคม มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคจำเป็น ช่วยผู้ป่วยเอชไอวี วัดพระบาทน้ำพุ 

นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเวชภัณฑ์จำเป็นที่ได้รับบริจาค จากลูกค้า ผู้ประกอบการ และพนักงาน ศูนย์การค้าเอ็ม บี เคเซ็นเตอร์ ในกิจกรรม MBK SPIRIT อาสาทำดี ปันน้ำใจสู่สังคม ให้แก่ นายสุรศักดิ์ พึ่งธรรม ประธานโครงการหัวใจ สีขาว รวมใจรณรงค์ต้านภัยเอดส์ (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด -19 ภายในวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยมีการรับมอบอย่างเป็นทางการ บริเวณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อวันก่อน