กรมควบคุมโรค จัดอบรมแพทย์ พยาบาลทั่วประเทศ เตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันนี้ (4 สิงหาคม 2564) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมออนไลน์ ภาคปฏิบัติการใช้วัคซีนไฟเซอร์ ในโรงพยาบาลและจุดฉีดวัคซีน โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน ณ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลทั่วประเทศมากกว่า 634 ท่าน


นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า การจัดการอบรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเภสัช มีความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากกระบวนการขนส่งวัคซีน จากบริษัทซิลลิค ฟาร์มา ซึ่งทำหน้าที่จัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ในอุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยคุณธเนศ ชูวัฒนะเดช ตำแหน่ง DC Director และคุณลักษมัณ ชูศิริ ตำแหน่ง VP-Customer & Client engagement จากบริษัทซิลลิค ฟาร์มา เป็นผู้บรรยาย  จากนั้นนายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาติวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ทีมเจ้าหน้าที่ และเภสัชกรประจำสถาบันบำราศนราดูรได้อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่ได้รับวัคซีน โดยเน้นต้องมีการควบคุมห่วงโซ่ความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบบันทึกข้อมูลที่มีมาตรฐาน รวมถึงการสาธิตการใช้วัคซีนไฟเซอร์ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัคซีน การละลายวัคซีน การผสมวัคซีน และการดูดวัคซีน 

โดยเน้นความสะอาด ปราศจากการปนเปื้อน และปริมาณที่ได้มาตรฐาน กรมควบคุมโรคยังเน้นจุดที่ควรระมัดระวัง เพื่อป้องกันวัคซีนเกิดความเสียหาย รวมถึงการถามตอบประเด็นข้อสงสัย


การอบรมในวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมพร้อมของโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อให้แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี สามารถสอบถามข้อมูลที่ได้ที่กองโรคติดต่อทั่วไป โทร.0 2590 3179 และสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค โทร. 0 2951 1170 ต่อ 79