กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชุมวิพากษ์มาตรฐานด้านสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์มาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย วิทยากร ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่โครงการและผู้ปฎิบัติงานในสถานรองรับ 30 แห่งรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 70 คน