รมช.ธรรมนัส เปิดงานวันส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.พะเยา

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการจัดงานวันส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงนายสุวัฒน์ พรมตุ้ย ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 บรรเทาปัญหาการว่างงาน สร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่น ให้มีความมั่งคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาชีพ เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน นอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน 

 
 

 

“การดำเนินงานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ถือว่าเป็นทางออกของสภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในครั้งนี้ เพราะทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาสู่ภาคเกษตร ดังนั้นเกษตรทฤษฎีใหม่จึงเป็นทางเลือกของเกษตรกรไทย และผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการในจังหวัดพะเยา ได้มีการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ จำนวน 4 ครั้ง และดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ำ จำนวน 68 ราย โดยสามารถเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนได้ 50 – 100% และในช่วงฤดูแล้งสามารถกักเก็บน้ำได้ 30 – 50% จากการจัดงานภายในวันนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ พร้อมเป็นกำลังใจให้เกษตรกร และเป็นการสืบสานพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรด้วย” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 68 ราย ดำเนินการในพื้นที่ 4 อำเภอ 14 ตำบล ได้แก่ อ.เมือง อ.ดอกคำใต้ อ.ภูซาง และอ.เชียงม่วน โดยภายในงานมีการมอบใบประกาศแก่เกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 68 ราย มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ตัวแทนเกษตรกรใน 4 อำเภอ ไก่ไข่ อาหารสัตว์ ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และปลูกต้นไม้ ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อีกด้วย