“ครูโอ๊ะ” อบรมครูแนะแนวศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. หลักสูตร “ต้นทุนชีวิต” หวังสร้างสังคมคุณธรรมวิถีใหม่

27 สิงหาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแนะแนวและการให้คำปรึกษา สำหรับศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care Center” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ( ZOOM Cloud Meetings ) ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - 15 กันยายน 2564 โดยใช้หลักสูตร “ต้นทุนชีวิต” และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็น ครู กศน. ที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ให้คำปรึกษา จากสถานศึกษาในสังกัด กศน. ทั่วประเทศ จำนวน 77 คน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวบรรยายพิเศษในการอบรมครั้งนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการมุ่งให้ความสําคัญในการพัฒนา สร้างสรรค์เยาวชน และประชาชน ให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ ที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม และให้ความสําคัญกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย ที่เข้ารับการศึกษากับ กศน. เพื่อการเตรียมคนไทยสู่ ศตวรรษที่ 21 ให้ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพและมีความพร้อม ที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้การขัดเกลาและปลูกฝังให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา มีความรักเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งสิ่งเหล่าจะส่งผลกระทบที่ดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน เกิดภาวะจิตสังคมที่ดี สร้างสังคมไทยวิถีใหม่ให้น่าอยู่

จากการร่วมหารือกับ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการที่จะพัฒนานักศึกษา กศน. และประชาชนทุกช่วงวัยของประเทศ โดยเน้นทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาด้านคุณธรรม ( Moral ) ด้านอุปนิสัย และทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ ( Soft skill ) ที่จะช่วยให้สามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นพบตัวเอง มีพี่เลี้ยง มีเพื่อนคอยให้คําปรึกษาที่เสริมสร้างพลังบวกให้สามารถแก้ปัญหา และดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 จึงมีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศูนย์ให้คําปรึกษาและแนะแนว กศน.ในรูปแบบ Learning and Mind care System ขึ้น โดยศูนย์คุณธรรมจะสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมคุณธรรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาแก่ กศน. โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา กศน. และประชาชนทุกช่วงวัย ในวิถีใหม่ (Morals in New Normal) ที่มีความพร้อม ทั้งความรู้ และจิตใจที่ดีงาม อันเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญ

คุณครูที่อาสาเข้ามารับบทบาทครูแนะแนว และดูแลศูนย์ให้คำปรึกษา กศน.ทุกคน จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างระบบการบริหารจัดการและระบบการช่วยเหลือนักศึกษา กศน. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างพลังบวก เป็นต้นทุนในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ขอให้ทุกคนทำหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดหลักธรรมอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) ในการทำงาน เพื่อเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย

นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ สำนักงาน กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน.พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว กศน. ในสถานศึกษาของ กศน. ทุกแห่ง ขอให้ครูทุกคนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ นำองค์ความรู้และทักษะการให้คำปรึกษา การแนะแนวโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และคุณธรรมให้แก่นักศึกษา

   

รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการแนะแนวให้กับนักศึกษา กศน.อย่างน้อย 1 กลุ่ม เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการ รู้ถึงความสามารถ ความสนใจของตนเอง สามารถตัดสินใจได้ว่า ควรจะศึกษาด้านใด ประกอบอาชีพอะไร หรือควรดำเนินชีวิตอย่างไร เพื่อให้สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และให้มีการติดตามผลผู้เรียน ภายหลังจากที่ได้รับบริการแนะแนวไปแล้วว่า ได้ประโยชน์มากน้อยเพียงไร และมีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร โดยจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการให้บริการ บันทึกและสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการขยายผลไปยังสถานศึกษาในสังกัด กศน. ทุกแห่งต่อไป