รมช.ธรรมนัส เปิดงาน “Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานเปิดงาน “Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ณ ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเล็งเห็นความสำคัญของการนำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมสนับสนุนนโยบาย โดยส่งเสริมด้านการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ให้แก่เกษตรกร จึงได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอื่น พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามที่ได้กำหนดไว้ มุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านสุขภาพ และความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจด้วย

“สำหรับการจัดงาน "Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ในวันนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญแก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่จะได้รับต้นฟ้าทะลายโจรจำนวน 1,000,000 ต้น แก่เกษตรกร จำนวน 100,000 ราย

โดยให้เกษตรกรนำฟ้าทะลายโจรไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้การปลูก และการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร ซึ่งมีเป้าหมายแจกจ่ายฟ้าทะลายโจรให้กับเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้ และเป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรและเครือข่าย เพื่อยกระดับการพัฒนาฟ้าทะลายโจรสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยเฉพาะกลไกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว   

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมการส่งมอบฟ้าทะลายโจรแก่ตัวแทนเกษตรกรจำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ 1.จ.พระนครศรีอยุธยา 2.จ.ปทุมธานี 3.จ.ฉะเชิงเทรา 4.จ.นครปฐม 5.จ.อ่างทอง 6.จ.ชัยนาท 7.จ.ลพบุรี 8.จ.สุพรรณบุรี 9.จ.สระบุรี และ10.จ.สิงห์บุรี รวมไปถึงอีก 62 จังหวัด 

  

 

 

 ซึ่งจะส่งมอบ ณ ส.ป.ก. จังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กับกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พท.) อันจะเกิดการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง ส.ป.ก. กับ พด. เป็นการร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยการผลิตพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน คือดินและน้ำ เช่น พัฒนาและสนับสนุนการตรวจธาตุอาหารในดินและน้ำ  ศึกษาออกแบบ วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างเป็นระบบให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

สำหรับความร่วมมือระหว่าง ส.ป.ก. กับ พท. จะเป็นความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร เช่น การผลิต การแปรรูปสมุนไพรประเภทต่าง ๆ แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ การสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเกษตรกรให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งประเภทยา อาหาร อาหารเสริม เวชสำอาง และสินค้าบริการต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นต้น