สกมช. เร่งพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ 

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ National Cyber Security Agency : NCSA เปิดตัวโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 เพื่อสร้างทักษะ ขีดความสามารถ และความรู้ความ เข้าใจให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรจำนวน 2,250 คน ภายในปี 2565 

 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งเชิงปริมาณและความรุนแรง และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานผ่านระบบออนไลน์แอพพลิเคชันมากขึ้น จึงทำให้อาชญากรไซเบอร์ ใช้ช่องโหว่ของระบบเข้าถึงข้อมูลสำคัญขององค์กรได้ จะเห็นได้ว่าภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีความรุนแรงมากขึ้น และรูปแบบการโจมตีก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ซึ่งภัยคุกคามดังกล่าวอาจส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ สกมช. ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จึงจัดทำโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ ที่จะมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ประเทศไทยก้าวล้ำ ไปสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นคง มีความพร้อมในการป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

โครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 เป็นไปตามนโยบายในแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปีพ.ศ. 2561 - 2565 โดยโครงการฯ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและสร้างผู้เชี่ยวชาญ  รวมถึงกำลังคนด้าน Cybersecurity ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำนวน 2,250 คน และส่งเสริมการสอบ ใบประกาศนียบัตรและใบรับรองความเชี่ยวชาญไซเบอร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ประเทศไทยมีบุคคลากร ด้าน Cybersecurity นี้ ให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นในภูมิภาคและสากล โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่สำคัญของรัฐและเอกชน ตลอดจนกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไปพลโท ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ สกมช. คือ “เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของประเทศที่มีประสิทธิภาพพร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ทุกมิติ” ภารกิจหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและเร่งด่วน คือ การพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะดำเนินโครงการเร่งรัดการพัฒนา บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1

โครงการฯ มีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศด้วยการพัฒนา บุคลากรยกระดับสร้างทักษะ (Skill) ขีดความสามารถ (Ability) และความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure) ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยโดยแบ่งการพัฒนาบุคลากรเป็น 3 ระดับคือ ระดับพื้นฐาน ระดับผู้เชี่ยวชาญ และระดับบริหาร ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชนตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ประกอบด้วย 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับพื้นฐาน หลักสูตรระดับผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรระดับผู้เชี่ยวชาญ (เฉพาะด้าน) หลักสูตรระดับผู้เชี่ยวชาญ (ภาคปฏิบัติ) หลักสูตร OWASP Security และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประชาชน และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไปพร้อมกันด้วย
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ National Cyber Security Agency : NCSA ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ระเบียบ มาตรการ มาตรฐานขั้นต่ำ แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน ตลอดจนความมั่นคงของรัฐ และ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

โดยประสานงาน เฝ้าระวัง รับมือและแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ เมื่อมีเหตุภัยคุกคามเกิดขึ้น อย่างมีนัยสำคัญให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศดำเนินการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม และรายงานต่อสำนักงานและหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลโดยเร็ว และสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบการโจมตีทางไซเบอร์ สามารถติดต่อและส่งเอกสารได้ที่ ncert@ncsa.or.th หรือ โทร. 0-2141-6885

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ National Cyber Security Agency : NCSA ได้ที่ เฟซบุ๊ก NCSA Thailand