รมช.มนัญญา ตรวจเยี่ยมสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินของสหกรณ์วัดจันทร์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สหกรณ์วัดจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์วัดจันทร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย

 

 

สำหรับสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459  เป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร มีสมาชิก 59 กลุ่ม ครอบคลุม 20 ตำบล  ดำเนินการดูแลสมาชิกสหกรณ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญ 4,538 คน สมาชิกสมทบ 2,789 คน รวมทั้งสิ้น 7,327 คน และได้ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 123,499,745 บาท เป็นสหกรณ์ชั้น 1 มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ

โดยมีรูปแบบธุรกิจที่ให้บริการสมาชิก ดังนี้ 1.ธุรกิจสินเชื่อ 2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก 3.ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก และ 4.ธุรกิจแปรรูป (น้ำดื่ม) โดยแต่ละธุรกิจเป็นการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์  พร้อมส่งเสริม  สนับสนุน  และช่วยเหลือสมาชิก ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งในด้านเงินทุน/วัสดุที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม  เป็นตลาดในการรวบรวมผลผลิตให้กับสมาชิก ทั้งยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่สมาชิกสหกรณ์จำเป็นใช้งานในชีวิตประจำวันอีกด้วย

 

 “การก่อตั้งสหกรณ์ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน ซื่อสัตย์  ตั้งใจ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนงานเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงในอาชีพ ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรและการช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิกสหกรณ์ โดยใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น และขอชื่นชมสหกรณ์วัดจันทร์ที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับสหกรณ์บริหารจัดการมุ่งเน้นประโยชน์ของสมาชิก ขอให้ยึดมั่นแนวทางการบริหารเช่นนี้ต่อไป และให้ช่วยกันเผยแพร่สหกรณ์แห่งแรกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น” รมช.มนัญญา กล่าว