โซเซียล แวลู ไทยแลนด์ ผนึกกำลังเครือข่าย ปลุกความร่วมมือสร้างโลกยั่งยืนก่อนจะสาย ผ่านประชุมออนไลน์ “Social Value Matter 2021” 

สถาบัน โซเซียล แวลู ไทยแลนด์ ร่วมกับ เครือข่าย Social Value International และเครือข่ายขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าสังคมทั้งภาครัฐ การศึกษา ภาคธุรกิจ และธุรกิจเพื่อสังคม ประกาศความพร้อม จัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างคุณค่าให้สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Social Value Matter 2021” ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ จาก 45 ประเทศ ตอบรับเข้าร่วมโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคมให้ชุมชน

นางสาวสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน โซเซียล แวลู ไทยแลนด์ (Social Value Thailand) และบีคอร์ป ไทยแลนด์ กล่าวว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอนของโลก ที่ส่งผลกระทบเด่นชัดขึ้น ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม รวมถึงมหันตภัยโควิด-19 และอีกหลายความท้าทายความยั่งยืน ทำให้ผู้นำองค์กรโลก ผู้นำการขับเคลื่อนสังคมในทุกประเทศ มีความตื่นตัวหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างคุณค่าให้สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้นโดยมีความพยายามจะประเมินผลกระทบ ความคุ้มค่าและผลลัพธ์ของการดำเนินงานทางด้านสังคม เช่นเดียวกับเรื่องเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามปัจจุบันเรื่องการสร้างคุณค่าทางสังคมยังเป็นเรื่องใหม่ และยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการสร้างคุณค่าให้สังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน Social Value Matter 2021 จึงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม

ภายใต้ธีม " Leading our Transition to a Sustainable World " หัวใจสำคัญของการประชุม Social Value Matter 2021 ในปีนี้จะเน้นหนักไปที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทต่างๆ ที่ต้องการผู้นำ และบุคลากรที่มีศักยภาพ ที่มีความรู้ความเข้าใจมิติความยั่งยืน มีเครื่องมือที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในการที่จะนำองค์กร ธุรกิจ หรือชุมชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ ของโลก ได้อย่างทันท่วงที 

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 30 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึง 17 เป้าหมายความยั่งยืนโลก SDGs โดยผู้เข้าร่วมประชุม ยังจะได้เรียนรู้ชุดเครื่องมือ กรณีศึกษา บทเรียนการประเมิน และการบริหารจัดการผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ( Social Value Accounting/ Impact Measurement/ Impact development) บนพื้นฐานความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ตลอดจนได้รู้จักเครือข่าย ในการทำงานขับเคลื่อนสังคมและความยั่งยืนใหม่ๆด้านดร. อดัม ริชาร์ด ผู้อำนวยการส่วนบริหารผลกระทบ Social Value International กล่าวว่า ความท้าทายของโลกที่เกิดขึ้น อาจทำให้หลายคนกลัว และกังวล แต่อยากให้ทุกคนหันกลับมาพิจารณาว่า เราก็สามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ และเราคงจะต้องผนึกกำลังร่วมมือกัน เริ่มจากทบทวนวันนี้องค์กรของคุณ ทำได้ดีแล้วหรือยัง คุณได้ช่วยให้องค์กรตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมได้ดีหรือยัง คุณมีข้อมูลที่ดีเพียงพอที่จะช่วยนำองค์กรไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าหรือไม่ และนี่คือความท้าทาย ที่เราจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเข้มข้นในการประชุมครั้งนี้

การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการสร้างคุณค่าให้สังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน “Social Value Matter 2021” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีพันธมิตรร่วมจัดและให้การสนับสนุนที่สำคัญๆ คือ Social Value International คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด สถาบันวิทยาการจัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) และบริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด ฯลฯ 

ผู้สนใจ สามารถ ลงทะเบียน ร่วมประชุมและซื้อบัตร ได้ที่ https://www.eventpop.me/e/11170/social-value-matters-2021 รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ผ่าน SVM Talk Series ซึ่งจัด Live สด ทุกวัน เวลา 16.00น.-17.00น. ผ่านเพจ Social Value Thailand https://www.facebook.com/socialvaluethailand หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://socialvaluethailand.org/