อบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "มาตรฐานการให้บริการ และจรรยาบรรณของธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว" ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดย น.ส.จรรยารักษ์ สาธิตกิจ ผอ.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน