ผู้ว่าฯ นนทบุรี เปิดจวน ลงแปลง ขยายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ต่อยอดขยายผลสู่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักระดับจังหวัด

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พ.อ. บำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี และนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาญ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎร ได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง นำไปเพาะปลูกไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกหลักที่จะทำให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” ผ่านโครงการ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) จังหวัดนนทบุรี 

ซึ่งได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรและเกษตรกร รวมถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี นั้น เพื่อดำเนินการขยายผลเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อจัดตั้งเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักในระดับจังหวัด ให้เป็นแหล่งสำรองและสะสมเมล็ดพันธุ์ผัก สายพันธุ์ดีและมีคุณภาพ เพื่อมีเมล็ดพันธุ์นำไปแจกจ่ายต่อประชาชน สำหรับนำไปเพาะปลูก และขยายพันธุ์ อันจะนำไปสู่การเป็นคลังอาหารขนาดใหญ่ สู่ความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน.