Update Newsกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สังคมสังคม/CSR

รมว.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.พังงา

เมื่อวันที่ 15 พ.ย 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา และพี่น้องเกษตรกร ให้การต้อนรับ 


การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อตรวจราชการและติดตาม โดยบรรยายสรุป ความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ดังนี้
1) อ่างเก็บน้ำ ลำไตรมาศ 
ที่ตั้งตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
- เขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type) 
- ความกว้าง 9.00 ม. ความยาว 322.00 ม. สูง 37.00 ม. 
- พื้นที่รับน้ำลงอ่างฯ 14.52 ตร.กม.


เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน ระยะฝนทิ้งช่วงและการปลูก พืชไร่ในฤดูแล้งของฝายคลองลำไตรมาศ ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์เดิม 5,000 ไร่ และสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้อีก 1,350 ไร่ รวมพื้นที่รับประโยชน์ 6,350 ไร่ 


เพื่อการอุปโภค-บริโภคและเกษตรในท้องที่อำเภอทับปุดและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพังงา บรรเทาปัญหาอุทกภัยในขอบเขตพื้นที่โครงการ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจให้กับราษฎรและนักท่องเที่ยว


 

 

 

 

 

 

 

2) โครงการอ่างเก็บน้ำเขาหลักลำรูใหญ่ 
ที่ตั้งตำบลลำแก่น อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
- เขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type) 
- ความกว้าง 10.00 ม. ความยาว 350.00 ม. ความสูง 40.00 ม. 
- พื้นที่รับน้ำลงอ่างฯ 16.70 ตร.กม. 


เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขต อ.ท้ายเหมือง และ อ.ตะกั่วป่า ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ เขต ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 


เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สนับสนุนแหล่งน้ำต้นทุนให้กับฐานทัพเรือพังงา และท่าเรือน้ำลึก


3) โครงการอ่างเก็บน้ำหินกอง
ที่ตั้งตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
- เขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type) 
- ความกว้าง 8.00 ม. ความยาว 150.00 ม. ความสูง 22.50 ม. 
- พื้นที่รับน้ำลงอ่าง 2.48 ตร.กม. ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 550,000 ลบ.ม. 
- ความจุของอ่างฯ ที่ระดับน้ำสูงสุด 600,000 ลบ.ม. 
- พื้นที่น้ำท่วมประมาณ 100 ไร่ 
เพื่อการอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรในพื้นที่ ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 


เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกาะยาวใหญ่
รวมทั้งรับทราบสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำคลองพังงา ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทำนบดินบางเตย และโครงการอื่นๆ สภาพปัญหาและความคืบหน้าโครงการอาคารบังคับน้ำคลองน้ำจืดพร้อมระบบ ส่งน้ำ 

โครงการที่ต้องได้รับงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น อาคารบังคับน้ำบ้านโตนดิน เสนอของบประมาณและมอบหนังสือโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พังงา จำกัด มอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 20 ราย กล่าวมอบนโยบาย พร้อมพบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่
ขอบคุณภาพข่าวจาก ส.ปชส.จ.พังงา


นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป / โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา