รมช.มนัญญา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง เพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว จ.อุทัยธานี

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการปลาไทยคืนถิ่นและเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง จำนวนทั้งสิ้น 20,200 ตัว และกุ้ง 500,000 ตัว  พร้อมมอบพันธุ์ปลาพื้นถิ่นและพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 5 แห่ง ณ บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญและมีมูลค่าสูง และเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากอุทัยธานีมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารจากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างหลากหลาย มีสัตว์น้ำหลายชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกุ้งก้ามกราม ซึ่งประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นอาหารและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรด้านการประมง เชื่อว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกุ้งก้ามกราม และสามารถเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้คนในพื้นที่เป็นอย่างดี