Update Newsสังคมสังคม/CSR

รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีมอบรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ให้กับดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการบริหาร สายพัฒนาธุรกิจบริษัท อีทเวลล์ จำกัด 
บริษัทอีทเวลล์ จำกัด มีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณสมบัติพิเศษต่อสุขภาพจากวัตถุดิบทางการเกษตรของไทย ภายใต้วิสัยทัศน์"นวัตกรรมอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า" ช่วยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการมีสุขภาพที่ดี และขอให้คำมั่นว่าจะรักษามาตรฐานที่ดีระดับสากลเพื่อให้สมกับรางวัลเกียรติยศนี้สืบไป