ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง เปิดบริการอีกครั้ง !! ผ่านการจองเท่านั้น ไม่รับ Walk In

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง  เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องป่าและระบบนิเวศที่ผสมผสานความสวยงามด้านภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงเป็นพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพฯ บนที่ดินของ ปตท. จำนวน 12 ไร่ จากเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นที่ทิ้งขยะ โดยมีแนวความคิดที่จะ “สร้างป่าให้กับคนกรุงเทพฯ” โดยนำองค์ความรู้จากการปลูกป่ามาแล้ว 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ มาต่อยอดเป็น “ป่านิเวศ” ที่จำลองป่ากรุงเทพฯในอดีต มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้หายากกว่า 270 ชนิด

โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปลูกป่านิเวศ ของ ศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ ร่วมกับองค์ความรู้การปลูกป่าของ ปตท. ออกแบบจัดสรรสัดส่วนพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ปลูกป่ากว่า 9 ไร่ หรือ 75% พื้นที่แหล่งน้ำ 1 ไร่ ประมาณ 10 % และพื้นที่อาคารเพื่อการเรียนรู้ 2 ไร่ ประมาณ 15 % ทำให้ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อให้คนกรุง หรือเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตในเมือง ได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสป่าอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางไกล และได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนPTT Metro Forest is back to open soon

The wait is over, PTT Metro Forest will reopen on 23 November 2021 for only people who make a reservation at least 3 days in advance.

Visiting Details
  1. Available for visiting 2 times per day
- Morning session: 9:00 AM – 12:00 AM

- Afternoon session: 13:00 PM – 16:00 PM
  1. Limit 50 people per session/round
  2. Make a reservation via the phone only (Call.02-136-6380)


The rules and regulations for visiting are as follows :

1.Please make a reservation at least 3 days in advance.

2.All the visitors must wear surgical mask all the time when you are in Metro Forest.

3.Please check your body temperature before entering Metro Forest. Your body temperature will be recorded by our staffs in front of the Metro Forest.

4.Please scan Thai-Chana QR code before and after entering Metro Forest.รายละเอียดรอบการเข้าเยี่ยมชม 

1.เปิดให้บริการเยี่ยมชม 2 รอบ/วัน

- รอบเช้า : 9.00 - 12.00 น.

- รอบบ่าย : 13.00 - 16.00 น.

2.จำกัด 50 ท่าน/รอบ

3.จองผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น ที่เบอร์ 02-136-6380ข้อกำหนดการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน มีดังนี้

1.ขอความร่วมมือให้ทุกท่าน จองเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันนะคะ

2.ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้นะคะ

3.ขอความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ บริเวณประตูหน้าทางเข้า

4.ขอความร่วมมือสแกน QR Code ไทยชนะ บริเวณประตูหน้าทางเข้า ก่อนและหลังการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้