ดร.ศุภาชัย / ดร.ทวีศักดิ์ โต้โผใหญ่ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวิถีพุทธ “ไหว้พระใหญ่ทั่วไทย”

ในปัจจุบันนี้ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมเดินทางไปสักการะศาสนสถาน วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ โดยถือเป็นการท่องเที่ยวและทำบุญไปในตัว จึงได้มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวไหว้พระตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนอยู่เสมอ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติได้นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยบางคณะก็ได้มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวจาริกเพื่อสักการะ ศาสนสถานที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ และบางคณะก็เพื่อเยี่ยมชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ในปัจจุบันศาสนาสถานหลายแห่งก็มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นแรงดึงดูดให้เข้ามาเยี่ยมชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือรูปเหมือนรูปเคารพทางพระพุทธศาสนา อาทิ พระอริยสงฆ์ และพระโพธิสัตว์ ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานที่มีขนาดใหญ่ สร้างแรงศรัทธาและแรงจูงใจให้กับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปอย่างมาก โดยเป็น LAND MARK ให้กับชุมชนบริเวณนั้นๆ ด้วย

 ด้วยเหตุนี้ทางคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มจร. ร่วมกับมูลนิธิพุทธานุสรณ์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ “ไหว้พระใหญ่ทั่วไทย” ตลอดปี ๒๕๖๕ ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฏ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มจร. รับหน้าที่เป็น ประธานในที่ประชุม และ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร รองประธานอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็น รองประธานในที่ประชุม พร้อมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จไปตามแผนงานที่วางไว้ ได้แก่ วัดหนองพงนก, กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมประชาสัมพันธ์, บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน), เพจ ใครไม่เชื่อกูเชื่อ, ทูเกเตอร์ ทราเวล, สถานีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์รัฐสภา, กองทุนแม่ของแผ่นดิน, ฝ่ายการตลาดบริษัท เต้าเจี้ยวหงส์ฟ้า, เจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Tourism Word Asia, MBC TV, ศิลปิน ส้ม-อมรา  เจ้าของรายการ เจอร์นี่ ออฟ เดอะ โซล ทางททบ.5HD1 และ www.seeitlivethailand.com  และอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มจร.

โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมสำคัญคือ การกำหนดกิจกรรมของโครงการฯ และแนวทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และแนวทางการสนับสนุนดำเนินงานกิจกรรมของโครงการฯ

ทางคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มจร. ร่วมกับมูลนิธิพุทธานุสรณ์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดสร้างพระใหญ่ พระพุทธรูป สมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรดิเปิดโลก ความสูง ๑๑ เมตร 

โดยได้รับพระเมตตา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงถวายพระนามพระพุทธรูปดังกล่าวว่า “พระพุทธมงคลปชานาถ” จะประดิษฐาน ณ สถานปฏิบัติธรรมของคณะอนุกรรมการฯ ริมถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

 

โดยในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๙ น. จะมีพิธีบวงสรวงอัญเชิญ ป้ายพระนามมงคลดังกล่าว มาประดิษฐาน ณ ฐานองค์พระ วิหารพุทธานุสรณ์ สถานปฏิบัติธรรมของคณะอนุกรรมการฯ ริมถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร รองประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานอุปถ้มภ์ในพิธีอัญเชิญป้ายพระนามและพิธีบวงสรวงสักการะ ร่วมกับเครือข่ายพระใหญ่ จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเทศกาล ไหว้พระใหญ่เมืองราชบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อีกด้วย

และกำหนดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ “ไหว้พระใหญ่ทั่วไทย” ในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ หน้าองค์พระใหญ่กรุงรัตนโกสินทร์ (พระศรีอาริยเมตรัย หลวงพ่อโต) วัดอินทรวิหาร เขตบางขุนพรหม กรุงเทพฯ โดยในงานแถลงข่าวจะมีศิลปิน ดารา นักร้อง ไอดอลกรุ๊ป Miss Tourism Word Bangkok2021 จะแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวด้วย