พช.นนทบุรี ร่วมกับอำเภอบางกรวย จัดกิจกรรมวันดินโลก World Soil Day ประจำปี 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวรุ่งนภา ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอบางกรวย นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอช. และเครือข่ายผู้นำองค์กรในชุมชน ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันดินโลก (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดินในประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ 

 
 

โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2564


โดยในวันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญ ถวายสังฆทาน และฟังเทศน์ แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้กับผู้นำชุมชน สำหรับไปปลูกในแปลงผักในชุมชนของตนเอง 

 

 

จากนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นกล้าพันธุ์ผัก โดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในครัวเรือน เช่น ขวดน้ำพลาสติก มาเป็นภาชนะสำหรับเพาะปลูก นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานวัดกันอย่างพร้อมเพรียง