“สมาคมเพื่อนชุมชน”สานพลังองค์กรรัฐ-เอกชนฟื้นฟูคลองน้ำหู จ.ระยอง

“สมาคมเพื่อนชุมชน” ผนึกองค์กรรัฐ-เอกชน 9 แห่งลงนามความร่วมมือ บูรณาการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำ คลองน้ำหู จ.ระยอง ขับเคลื่อนแผนพัฒนา 5 ปี ( 2564 – 2569) ฟื้นฟูระบบนิเวศคลอง รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ชูเป็นโมเดลนำร่องคลองน้ำหู มุ่งเป้าหมายสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ เล็งขยายผลสู่ การพัฒนาฟื้นฟูคลองสาธารณะแห่งอื่น ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ สร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการดำเนินโครงการบูรณาการจัดการปัญหาคุณภาพน้ำแหล่งน้ำสาธารณะ(คลองน้ำหู) พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง ร่วมกัน 9 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมเพื่อนชุมชน สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ สำนักงานเทศบาลตำบลทับมา สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาบ้านเพ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ชลประทานระยอง และตัวแทนภาคประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานพื้นฐานอนุรักษ์คลองน้ำหูโดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับ การพัฒนาแหล่งน้ำ ให้มีความสมบูรณ์ ควบคู่ไปการใช้มาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดีขึ้นในพื้นที่แหล่งน้ำชุมชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ในการอุปโภค และบริโภค รวมถึงเพื่อใช้ทางการเกษตรอีกด้วยสำหรับกรอบความร่วมมือครั้งนี้ เป็นเป้าหมายสำคัญของแนวทางการพัฒนาร่วมกันในระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564 - 2569 เพื่อผลักดันให้ จ.ระยอง ก้าวไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ทุกภาคร่วมกันในการขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมาย ซึ่งการดูแลทรัพยากรน้ำ เป็นหนึ่งในแผนในการฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่ต้องพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ให้เพียงพอต่อการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ที่สามารถต่อยอดการในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน โดยการพัฒนาเป็นแหล่งเชิงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ได้อีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกัน จ.ระยองอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตตะวันออก (EEC) ที่รองรับการขยายด้านการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่ต้องให้ความสำคัญในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ และลดการปล่อยของเสียลงแหล่งน้ำ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ.ระยองในการติดตามผล ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติคัดเลือกแหล่งน้ำสาธารณะคลองน้ำหู เป็นโครงการนำร่องในการติดตามคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัด ที่ปัจจุบันเป็นแหล่งรองรับน้ำจากชุมชนต่างๆ จำเป็นต้องมีการวางระบบการบริหารจัดการ และบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากชุมชน เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นต้นแบบ เพื่อขยายผลไปยังแหล่งน้ำอื่นๆ ในจ.ระยองต่อไป

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมง ในส่วนของสมาคมฯ ได้ร่วมขับเคลื่อนการทำงานกับคณะทำงานติดตามคุณภาพน้ำในคลองน้ำหู โดยการเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำวิจัยคุณภาพน้ำและเก็บประเด็นปัญหาในคลองน้ำหู สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆพร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่อคณะทำงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแผนงานในระยะ 5 ปี“ที่ผ่านมาภาคชุมชนในพื้นที่ได้ตั้งกลุ่มอนุรักษ์คลองน้ำหูเพื่อมาแก้ปัญหาน้ำเสีย เมื่อมีภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือเข้ามาดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง ก็จะเกิดความร่วมมือการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากน้ำในคลองมีคุณภาพที่ดีใสสะอาดแล้ว มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ คลองน้ำหูก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.ระยอง สร้างเศรษฐกิจชุมชนประชาชนมีรายได้เข้ามาต่อเนื่อง ” นายมนชัย กล่าว

ทั้งนี้สมาคมเพื่อนชุมชนก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ( กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี ) มีภารกิจที่สำคัญในการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขและเกื้อกูลกัน และร่วมกันพัฒนาไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของ จ.ระยอง Happiness หรือเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตแลความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น