ปลัดแรงงานนำชมความพร้อมศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 

   

   

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว กระทรวงแรงงาน ดินแดง นำสื่อมวลชนดูความพร้อมและระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ถึงความพร้อมของกระทรวงแรงงานในการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อรองรับการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการจ้างงาน ว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดการดำเนินการไว้ ๓ ขั้นตอนด้วยกัน 

คือ ขั้นตอนที่ ๑) ระหว่าง ๒๔ ก.ค. – ๗ ส.ค. ๒๕๖๐ กรอกแบบฟอร์มคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมติดรูปถ่ายของลูกจ้าง นำมาส่งที่ศูนย์รับแจ้ง กทม.มี ๑๑ พื้นที่ โดยให้ใครมาส่งก็ได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ใบรับเอกสารไว้เป็นหลักฐาน ขั้นตอนที่ ๒) ระหว่าง ๘ ส.ค. - ๙ ก.ย. ๒๕๖๐ นายจ้างจะต้องพาลูกจ้างไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ขั้นตอนที่ ๓) ไปทำเอกสารรับรองตัวบุคคล หรือ CI ซึ่งทางการเมียนมา และกัมพูชาจะส่งเจ้าหน้าที่มาเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในประเทศไทย สำหรับลาวจะต้องกลับไปทำพาสปอร์ตที่ประเทศต้นทาง และเข้าสู่ระบบ One Stop Service เพื่อขอวีซ่าทำงาน ตรวจโรค และขอใบอนุญาตทำงานในจุดเดียวกัน 


ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า เบื้องต้นในขั้นตอนที่ ๑ ขณะนี้กระทรวงแรงงาน เตรียมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจำนวน ๑๐๑ ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง ทั้งนี้ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จะเปิดทำการไม่มีวันหยุด เป็นเวลา ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๔ ก.ค. - ๗ ส.ค.๒๕๖๐ ซึ่งถือเป็นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในไทยให้ถูกกฎหมาย ด้วยการออกเงื่อนไขการผ่อนปรนให้มาลงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง ตามมติที่ประชุมร่วม ครม.- คสช.ที่ได้วางกรอบผ่อนปรนไว้ ๑๘๐ วัน แต่จะเน้นการรับลงทะเบียนลูกจ้างรายเดิมเท่านั้น ไม่รับกรณีลูกจ้างใหม่


ทั้งนี้ นายจ้างสามารถยื่นคำขอ พร้อมนำเอกสารประกอบ ๓ อย่าง คือ ๑) แบบฟอร์มยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง หรือ สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ๓) รูปถ่ายลูกจ้างคนต่างด้าวขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป มายื่นได้ที่ศูนย์ตามที่กำหนด สำหรับใน กทม. มีศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ๑๑ แห่ง ได้แก่ ๑) กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง ๒) IT Square หลักสี่พลาซ่า ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ๓) สถานีขนส่งสายใต้ ชั้น ๒ ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 

๔) ธัญญาปาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง ๕) ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเคหะชุมชนธนบุรี ๓ ถ.พระราม ๒ ซ.๖๒ เขตบางขุนเทียน ๖) สวนกีฬารามอินทรา ถ.รามอินทรา ซ.๕ เขตบางเขน ๗) กรมยุทธศึกษาทหารบก ใกล้สถานีรถไฟสามเสน ถ.นครชัยศรี เขตดุสิต ๘) อาคารสโมสรวังนันทอุทยาน (กองทัพเรือ)ถ.อิสรภาพ เขตบางกอกน้อย ๙) หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-สุวรรณภูมิ ถ.ประชาพัฒนา เขตลาดกระบัง ๑๐) สำเพ็ง ๒ ปาร์ค (เฟส ๓) ถนนกัลปพฤกษ์ เขตบางแค ๑๑) กองความปลอดภัยแรงงาน ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน ตรงข้าม สน.ตลิ่งชัน 


ซึ่งในทุกศูนย์ฯ จะมีเจ้าหน้าที่รับแบบคำขอ จำนวนศูนย์ฯ ละ ๓๐ คน พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้รวดเร็วที่สุด ขณะเดียวกันนายจ้างสามารถส่งแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จำเป็นต้องมาที่ศูนย์ฯ หากไม่สะดวกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือมากรอกแบบฟอร์มที่ศูนย์ฯ ก็ได้เช่นกัน โดยศูนย์ฯ จะเปิดทำการเพียง ๑๕ วันเท่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ก.ค. – ๗ ส.ค. ๒๕๖๐ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งจะเน้นความสะดวกและรวดเร็วที่สุดแก่ประชาชนใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาทีต่อคนที่มารับบริการ 

ซึ่งขณะนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มล่วงหน้าได้แล้วที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th/alien สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ ๑๖๙๔ ทั้งนี้ระบบการทำงานของศูนย์เปิดบริการในวันที่ ๒๔ ก.ค. - ๗ ส.ค.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ ๑๐๑ ศูนย์ฯ เป็นเวลา ๑๕ วัน เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกแก่นายจ้างผู้มารับบริการและมีประสิทธิภาพมากที่สุด