กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังแกนนำเด็กจากอดีตสู่อนาคตเพื่อสร้างสรรค์สังคม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังแกนนำเด็กจากอดีตสู่อนาคต เพื่อสร้างสรรค์สังคม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลช จังหวัดสงขลา โดยมีนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิด 

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง 5 จำนวน เด็กและเยาวชนที่ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรมปี 2552-2560 รวมทั้งสิ้น 115 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง รวมทั้งหาแนวทางการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในการจัดตั้งชมรมแผ่นดินเดียวกันเพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมต่อไป
      

 

และวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 น้องๆ ได้ออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ซ่อมแซมบ้าน และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ โดยซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัว ผู้มีฐานะยากจน และผู้สูงอายุในชุมชนรวม จำนวน 3 หลัง ณ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา