ม.แม่โจ้ เปิดแนวคิดใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ปรับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ รับนักศึกษาNew Gen

วันอาทิตย์ที่  26 ธันวาคม 2564 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า"มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 87 ปี และการขับเคลื่อนปฏิรูประบบอุดมศึกษาภายใต้กรอบนโยบายของกระทรวงในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 (2477-2577) การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต สร้างสังคมแห่งการ “กินดี”  “อยู่ดี” และ “มีสุข” เผยแพร่องค์ความรู้ทางการเกษตรสู่สาธารณชนและคนรุ่นใหม่"

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวถึง การปรับสิ่งอำนวยการความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ ต้อนรับนักศึกษาNew Gen กล่าวว่า "เนื่องในวาระครบรอบ 45ปี จากคณะธุรกิจการเกษตร สู่การพัฒนาเป็นคณะบริหารธุรกิจ ส่งเสริมวิชาการครบวงจร พร้อมแนวคิดใหม่ MJU BA-Z (New Gen) ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ด้านบริหารธุรกิจแบบคน Gen-Z สร้างนิเวศการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนรุ่นใหม่  

โดยจัดกิจกรรม พิธีมอบโล่เกียรติคุณ "ศิษย์เก่าดีเด่น" และเปิดห้องปิ่นแก้ว Co - Learning Space เพื่อการเรียนรู้  พร้อมรับฟังปาฐกถาธรรม โดย พระเมธีวชิรโรดม (ท่าน ว.วริเมธี) ซึ่งได้ฝากข้อคิดในงาน ว่า "พานพบ พบสุข แบ่งปัน" 3 คำ แห่งการสร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง

ด้านนายประธาน ปิ่นแก้ว ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวถึงการปรับปรุง ห้องปิ่นแก้ว Learning Space เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษารุ่นใหม่ ได้มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อต่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทั้งยังเป็นการตอบแทนบุญคุณของ ครูอาจารย์  และบุญคุณของแม่โจ้ และสร้างบุญกุศลให้กับการศึกษาอีกด้วย พร้อมกันนี้ได้จัดทำโครงการ "ฝากงานศิลป์ไว้บนแผ่นดินแม่โจ้” โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจแม่โจ้กับศิลปินที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย ซึ่งประสานงานโดยบริษัท ๙ แกลลอรี่ จำกัด มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ก็เพื่อนำงานศิลปะมาไว้ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้