กระทรวงเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง วกสรุ่นที่ 1 (Agriculture and Cooperative Executive Program : ACE) ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน (สามเสน) โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “กษัตริย์นักเกษตร” ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปาฐกถาพิเศษ ผ่านระบบ Hybrid - On Site ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
รุ่นที่ 1 รวม 96 คน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลมั่นคงและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำระดับสูงให้มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ ระหว่างผู้นำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในรูปแบบ “ประชารัฐ”เพื่อมุ่งสู่การเกษตรวิถีใหม่

ทั้งนี้ หลักสูตร วกส. จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้น  การสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยให้เป็นประเทศชั้นนำด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของประเทศในภาพรวม 

ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานร่วมกันระหว่างภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร ดังนั้น การจัดทำหลักสูตร วกส. ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายหน่วยงาน และผู้แทนเกษตรกรจะได้ช่วยระดมความคิดเห็น นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย ตลอดจนร่วมกันแสวงหาโอกาสในการพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิเกษตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชนในการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (Agriculture and Cooperative Executive Program : ACE) ขึ้น

 

โดยได้ริเริ่มดำเนินการจัดทำหลักสูตรและจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรวกสร่วมกัน 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตร วกสดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำ ด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติที่จะส่งผลในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยหลักสูตร วกสมีหลักสูตรที่ครอบคลุมใน 6 ด้านได้แก่ 1. Agriculture and Cooperatives Landscape 2. Agricultural Market Mechanisms 3. Technology and Innovation 4. Current Issues for Agriculture Development 5. Research for the Future และ6. Leadership and Sustainability ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ   ในการพัฒนาภาคการเกษตรและสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์