จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” ณ วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีพระปลัดสุรเชษฐ สุรเชฏโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด เมตตาสถานที่ดำเนินกิจกรรม มีนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอบางกรวย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันในวันนี้ 
 

 

 

 

สืบเนื่องจาก ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 เห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่างผู้นำ องค์กรชุมชน และภาคการพัฒนา เพื่อขีบเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ และเป็นกลไกสร้างความสามัคคี มีจิตอาสาพัฒนา เพื่อให้ชุมชนประเทศชาติเกิดความพออยู่พอกิน

 

 

 

 

โดยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน เป็นระเบียบรองรับในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนด ให้วันที่ 28 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการดำเนินโครงการฯ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี พ.ศ. 2565 โครงการดังกล่าวมีวาระครบรอบ 53 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โอกาสนี้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอบคุณอาสาพัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อดทน เสียสละ และดำรงตนเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด และได้ขอให้อาสาพัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุกท่าน ร่วมกันน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สู่การปฏิบัติ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยการพัฒนาตนเองให้แบบอย่างที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และผู้นำทุกท่าน เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนสร้างหมู่บ้านและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพทั้งการทำงาน และการประสานงานระหว่างหน่วยงานตลอดจนบูรณาการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาคน และสร้างชุมชนพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กล่าวคำปฏิญาณตนของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) พิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการอาสาพัฒนาชุมชน การทอดผ้าป่าต้นกล้วย 9 สายพันธุ์ การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 กิจกรรมปลูกกล้วย 9 สายพันธุ์ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงแปลงผักชีววิถีภายในบริเวณวัด

 

 

ในการนี้ เจ้าอาวาสวัดโตนด ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก สายพันธุ์พระราชทาน ที่ได้ดำเนินการเพาะพันธุ์ภายในศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีวัดโตนด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพื่อนำไปขยายผลต่อเนื่อง


ในโอกาสนี้ นายอำเภอบางกรวย ได้นำชมบูธตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ของอำเภอบางกรวย โดยมีการนำผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชน อาทิ สินค้า OTOP สินค้าจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สินค้าจากศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และสินค้าชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัย สำหรับตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ “นั่งแคร่ แลคลอง” ของอำเภอบางกรวย จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00น. ณ บริเวณริมน้ำวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี