Update Newsการศึกษาสังคม/CSR

พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

​วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดย ศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายไฟซอล ยิ่งนิยม เข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย

​ซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาล การจัดหลักสูตรหรือรายวิชาสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากร การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฮาลาล อีกทั้งส่งเสริมศิลปะวิทยาการ วัฒนธรรม และร่วมมือเพื่อสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้ง 2 องค์กร