ททท. ร่วมกับ 4 หน่วยงานพันธมิตรขับเคลื่อนการท่องเที่ยว RT ชูแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นำร่อง 3 จังหวัดอันดามัน

ททท. ร่วมกับ 4 หน่วยงานพันธมิตร จับมือขับเคลื่อนการท่องเที่ยว Responsible Tourism (RT) ผลักดันนโยบาย BCG Economy Model ของรัฐบาล ชูแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัดอันดามัน 

เช้าวันนี้ (3 มีนาคม 2565) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หอการค้าจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และมูลนิธิกระบี่ยั่งยืน เพื่อร่วมกันสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy Model โดยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัดอันดามัน ได้แก่ กระบี่ พังงา และภูเก็ต สามารถบริหารจัดการขยะที่เกิดการจากท่องเที่ยว ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน หวังจะยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืนภายในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้านี้ต่อด้วยการประชุม ร่วมภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสมาคมต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหา ก่อนนำเสนอรัฐบาลในการพิจารณาปลดล๊อค ในเรื่องต่างๆ ต่อไป อาทิ Ease of Traveling / มาตรการสนับสนุนภาครัฐ / ซ่อมสร้าง และช่วยเหลือ เงินกู้ เป็นต้นททท. คาดหวังว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ 4 หน่วยงานพันธมิตรดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมแนวคิด Amazing New Chapters ที่ประเทศไทยจะส่งเสริมการเดินทางเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็น Preferred Destination และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ของประเทศต่อไป #AmazingThailand
#AmazingNewChapters
#BCGEconomyModel
#CircularEconomy
#หอการค้าไทย
#สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย