สตรีจังหวัดนนทบุรี ผนึกพลังจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมบางใหญ่ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2565 โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นางณิชารัชณ์ กันต่าย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง


เนื่องด้วยวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของสตรี และได้ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรสตรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก และเห็นความสำคัญของวันสตรีสากล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางใหญ่ เพื่อให้สตรีได้แสดงความรู้ความสามารถ และความสามัคคีโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ 

 

 

 

สำหรับในวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย กิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สมทบในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้เงินสมทบเป็นจำนวนเงิน 223,455.50 บาท กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจนและด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าOTOP 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยเพื่อ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยการเดินแบบจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และทีมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางใหญ่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นการสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่แพร่หลาย 

 

 

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน...