กยค. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564

ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) รองประธานคนที่ 1 ศาสตราจารย์รณชัย คงสกนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา รองประธานคนที่ 2 และนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ จำนวน 25 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 71 คน มีวาระเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง และวาระเพื่อทราบ 4 เรื่อง ดังนี้ 
 วาระเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ 1) (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอแนะจากกรรมการไปเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป และ 2) ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขชื่อหน่วยงานให้ถูกต้อง และให้เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งติดตามผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 ในระดับจังหวัด ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

สำหรับวาระเพื่อทราบ ที่ประชุมมีมติรับทราบทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ (East Asia Ministerial Forum on Families and Gender Equality) และกล่าวชื่นชม พม. ที่จัดงานได้ครบถ้วน เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 2) ผลการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2560 ที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี 3) การดำเนินงานโครงการโรงเรียนครอบครัว โดยกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนากระบวนการทำงานของโครงการฯ ในระยะต่อไป เช่น การพัฒนาหลักสูตร การค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ในการเป็นวิทยากร การพัฒนาสื่อหรือเครื่องมือ (การจัดทำวีดิทัศน์ให้หน่วยงานที่มีการดำเนินงานกับกลุ่มครอบครัวนำไปใช้ประโยชน์ 

เช่น วีดิทัศน์การเตรียมความพร้อมก่อนสมรส สำหรับคู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรส หรือการเตรียมความพร้อมพ่อแม่มือใหม่ สำหรับคู่สมรสที่ฝากครรภ์ เป็นต้น) รวมทั้งการพัฒนาระบบรองรับเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยการนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายในโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นต้น 

ทั้งนี้ สค. จะได้มีการศึกษา ถอดบทเรียนโรงเรียนครอบครัว เพื่อพัฒนาเป็นโครงการหลักของกระทรวงฯ ที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และ 4) การรายงานการขับเคลื่อนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการภายใต้ กยค. และที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งและดัชนีชี้วัดด้านครอบครัว โดยมอบให้เป็นภารกิจภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว (กสค.) ต่อไป