“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอสพร้อมคณะ ลงพื้นที่ อุดร-หนองคาย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัด อุดรธานี - หนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฎิบัติงานโครงการสำคัญของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่6-7 พฤษภาคม 2565

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า“ ในวันนี้ ( 7 พฤษภาคม2565) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้บริการของไปรษณีย์ไทย ตรวจจุดบริการ Free Wifiสำหรับให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวและเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานพร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ตลาดท่าเสด็จ อ. เมือง จ.หนองคาย เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ(สสช.) ได้แก่ โครงการสำมะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565(สธอ.) และโครงการสำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2565

“ผมขอเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับคุณมาดีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งการ
ตอบแบบสอบถามกับคุณมาดี ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ผมขอยืนยันว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
สถิติ พ.ศ. 2550 และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562และที่สำคัญทุกความร่วมมือของท่านจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ”นายชัยวุฒิฯ กล่าว

“ สำหรับโครงการ สธอ.ในปีนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับผลการประกอบกิจการของสถานประกอบการ โดยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 โดยมี “คุณมาดี” เจ้าหน้าที่ของสสช. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ


ทั้งนี้ได้เพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการด้วย” นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวนางปิยนุช วุฒิสอน เสริมว่า “ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติจังหวัดที่ลงไปเก็บข้อมูลได้ผ่านการตรวจ ATKสวมใส่ Mask พกเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างทาง
สังคมอย่างเคร่งครัด”

โครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งคือโครงการสำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่
ดำเนินงานเป็นครั้งแรก โดยสสช.ให้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์(สพธอ.) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลความ
คิดเห็นของประชาชนในการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตและความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อให้มีข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้หน่วยงานภาครัฐกำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม สนับสนุน 
ติดตาม และประเมินผลการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง28 เมษายน -18 พฤษภาคม 2565 ทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ รมว. ดีอีเอส ได้ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในครัวเรือนตัวอย่างด้วยในโอกาสนี้ นายขัยวุฒิฯ ได้ติดตามการปฏิบัติงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงฯ ในระดับพื้นที่
ได้แก่ 1. เยี่ยมชมที่ทำการไปรษณีย์สะพานมิตรภาพหนองคาย เพื่อติดตามการให้บริการประชาชนในพื้นที่ การให้บริการรับ-ส่งสินค้าไปยังสาธารณรัฐประขาธิปไตยประขาชนลาว รวมทั้งการส่งเสริมสินค้าขุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายขายบนเว็บไซต์
Thailandpostmart  

 

 

 

2. ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการ Free Wifi ณ ตลาดท่าเสด็จ อ.เมืองจ.หนองคาย ภายใต้การดำเนินการของเทศบาลเมืองหนองคาย
และให้บริการโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) เพื่อบริการประขาชนและนักท่องเที่ยว รองรับการเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1จังหวัดหนองคาย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดน จังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟัง
การนำเสนอขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านThailand Passการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และการ
ตรวจบุคคลและยานพาหนะเข้า - ออกราชอาณาจักร