กอ.รมน. ชวนร่วมสร้างสรรค์บทเพลงกับกิจกรรมการประกวด”บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์”ชิงรางวัลกว่า 53 รางวัล

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเผยว่า วันนี้ (11 มิ.ย.65) ที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. ประธานแถลงข่าวการประกวด “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” ประจําปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานทางการดนตรีระดับประเทศทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณโรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์, คุณเพชร มาร์ และคุณนิติพงษ์ ห่อนาค ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ เชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีความสามารถทางการดนตรี สมัครเข้าร่วมประกวดแสดงผลงานปลุกพลังสร้างสรรค์เชิงบวกบนเวทีที่ กอ.รมน. ได้จัดขึ้นพร้อมเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศรวม 53 รางวัล ซึ่ง

นอกจากจะเป็นการร่วมสร้างความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ที่ผู้ติดตามรับชมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรีและใช้แสดงความสามารถในเวทีระดับประเทศอีกด้วย


พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. กล่าวว่า “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบังลังก์” นี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ที่มีความประสงค์ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน ร่วมกับภาคประชาชน เพื่อปลูกจิตสํานึกความเป็นไทยพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินําไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆดังนั้นกอ.รมน.จึงใชก้ารแสดงดนตรีซึ่งเปน็ สิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายมาเป็นสื่อ สําหรับแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ผ่านบทเพลงในรูปแบบต่างๆ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะทาง ดนตรี เสริมสร้างความรักสามัคคี จนเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคมที่จะเป็นกําลังสําคัญ มี ส่วนสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

“กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์” แบ่งการประกวดเป็น 3 กลุ่ม ประเภท ได้แก่ การประกวดแต่งเพลง, ประกวดร้องเพลง และประกวดวงดนตรี ซึ่งแต่ละ กลุ่มมีการแบ่งระดับตามช่วงอายุใน 4 ระดับ คือ ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมปลาย, ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและระดับบุคคลทั่วไป

โดยผู้ที่ผ่านการ คัดเลือกจากทั่วประเทศ แต่ละกลุ่มประเภทๆ ละ 24 ทีม จะได้รับการฝึกอบรมเสริมทักษะ ภายใต้การกํากับดูแลโดยใกล้ชิดจาก ศิลปินชั้นนําและวิทยากรผู้มีประสบการณ์และ ชื่อเสียงในวงการบันเทิง อาทิ คุณนิติพงษ์ ห่อนาค, คุณเพชร มาร์, ครูหนึ่ง-ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์, ผศ. ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ, คุณโดม-จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม และคุณโรส- ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ตลอดห้วงกิจกรรมฯ ในเดือนกรกฎาคม เพื่อให้มีความพร้อม สําหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศในเดือนสิงหาคมต่อไป


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครพร้อม ผลงานได้ที่ Facebook Fanpage : บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งกอ.รมน. ขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้รับประโยชน์ทางการดนตรี, เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และได้ร่วมกับกอ.รมน. ผลิตและถ่ายทอดบทเพลงสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมไทย