“TEKA เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก”

กร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ฑีฆาก่อสร้าง ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. ฑีฆาก่อสร้าง ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,380 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TEKA